geschiedenisbestellingenfacturenproductengebruikersnieuwsbriefupload

Algemene voorwaarden


Algemeen1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Poezenwebshop.nl, onderdeel van KvK bedrijf Smart4Pets (verder te noemen Poezenwebshop) en op alle met u (afnemers van producten van Poezenwebshop) gesloten overeenkomsten.

1.2 Poezenwebshop.nl is als volgt te bereiken:

E-mail: 24 uur per dag via email info[a]poezenwebshop.nl

Telefoon: maandag-donderdag van 10.00-12.00 uur via 06-20733977.

Poezenwebshop is gelocaliseerd op: Hoofdweg 197, 9621 AH Slochteren

2 Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen per e-mail en via de internetsite worden geplaatst, dus :

· via de website www.poezenwebshop.nl of

· via: info[a]poezenwebshop.nl

2.2 Er is geen minimum bestelbedrag. Poezenwebshop heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Poezenwebshop uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3 Prijzen

3.1 De in de laatst verschenen internetpagina van Poezenwebshop vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Poezenwebshop bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.

3.4 Poezenwebshop is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4 Levering

4.1 Aflevering door Poezenwebshop vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. Leveringen van pakketten, rembourszendingen, buitenlandse post en brievenbuspost wordt uitgevoerd door PostNL. Bent u niet thuis, geen probleem. Bij levering door PostNL kan het pakket nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

4.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. Poezenwebshop besteedt de verzendingen uit aan PostNL. Derhalve is Poezenwebshop niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.

4.3 Verzendkosten: Bij bestellingen van meer dan € 100,- zijn alle kosten van verzending in Nederland voor rekening van Poezenwebshop. Indien rembourszendingen zonder annulering retour komen worden u de verzendkosten plus administratiekosten in rekening gebracht. Brievenbuspost kost slechts € 2,95 en pakketten € 5,95. Rembours kost 8,50 euro extra. Rembourszendingen worden altijd behandeld als pakketzendingen (regel PostNL)! Voor buitenlandse brievenbuspost rekenen wij € 4,95, voor buitenlandse pakketpost € 12,95.

4.4 Poezenwebshop levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. Indien produkten niet voorradig zijn kan het langer duren. Wanneer Poezenwebshop niet binnen 30 dagen kan leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kan er ofwel gezamenlijk een nieuwe levertijd overeen worden gekomen ofwel de overeenkomst kan ontbonden worden. In de praktijk verzenden wij 80% van de bestellingen binnen 48 uur na betaling.

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Poezenwebshop in overleg met u een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.

4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5 Betaling

5.1 U kunt op verschillende manieren betalen:

* U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze Postbankrekening 4431991 tav Smart4Pets te Slochteren (voor klanten die niet uit Nederland komen: vermeld naast het girorekeningnr ook de IBAN Code: NL57 INGB0004431991 en de BIC code: INGBNL2A op uw speciale internationale overschrijvingskaart)
* U kunt ook betalen via ons paypal account (account: betaling[a]hondenwebshop.nl via de website www.paypal.com). Hier kunt u ons ook via uw credit card betalen. Informeer hiernaar als u hiervan gebruik wilt maken.
* U betaalt aan de postbode (onder rembours). Dit is alleen mogelijk voor klanten binnen Nederland.
* U haalt de bestelde produkten bij ons af en betaalt contant (PIN betalingen zijn NIET meer mogelijk!). U betaalt geen verzendkosten.

U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.

5.2 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Poezenwebshop kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Poezenwebshop, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Poezenwebshop is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Poezenwebshop zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7 Retourrecht

7.1 U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 7 dagen na het doen van uw bestelling de levering te annuleren. Daarnaast heeft u het juridisch recht om geleverde artikelen (die bijvoorbeeld niet voldoen aan uw verwachting) tot 7 dagen na levering te retourneren. De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Daarnaast dienen de teruggezonden artikelen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht. Ook retourzendingen onder rembours, zonder voorafgaand overleg, worden geweigerd.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Poezenwebshop u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.3 Wanneer de door Poezenwebshop afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.4 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

8 Garantie

8.1 Poezenwebshop garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan hondenwebshop de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door Poezenwebshop als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Poezenwebshop worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Poezenwebshop het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van Poezenwebshop), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Poezenwebshop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Poezenwebshop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

9.2 Poezenwebshop is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Poezenwebshop beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10 Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Poezenwebshop is gevestigd bevoegd, tenzij Poezenwebshop voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 


Winkelwagen

Aantal producten0
Subtotaal€ 0.00

» naar de kassa